سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد بیش از ۱۱ هزار نیروی حرفه‌ای و تخصصی با رشته تحصیلی مرتبط در مراکز خدمات بهزیستی موسوم به «مثبت زندگی» مشغول به کار می‌شوند.

به گزارش نیکوکار، به اسـتناد بنـد۴ ماده ۲۶ قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت، الگوی تاسـیس مراکز غیردولتی تحت عنوان مراکز خدمات بهزیسـتی «مثبت زندگی» در پهنه بندی مناسـب و متناسـب بـا پراکندگـی جغرافیایـی و سـکونت گاه های گروه هـای هـدف تحت پوشـش در سـطح کشـور برنامه ریـزی و راه اندازی می شود.

بنا به این گزارش، مراکز مثبت زندگی به عنوان بهزیستی های کوچک خدمات ۲۲ گانه بهزیستی را به صورت رایگان به گروه های هدف تحت پوشش سازمان و براساس مکان و موقعیت گروه های هدف ارائه می‌کنند.

این گزارش افزوده است: در راه اندازی این مراکز به محورهای مختلف به مواردی همچون مشارکت مردمی، محله محوری، تسهیل دسترسی، خانواده محوری، مددکار محوری، توجه به دولت الکترونیک، ارتقای سلامت اجتماعی و اجرای طرحهای غربالگری و مشاوره ژنتیک توجه ویژه شده است. همچنین در این مراکز بیش از ۱۱ هزار نیروی حرفه ای و تخصصی با رشته تحصیلی مرتبط نفر مشغول به کار می شوند.

براساس این گزارش، ۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی همزمان با سه طرح مختلف در دستگاه های دیگر فردا(دوشنبه) با حضور مجازی رییس جمهور، در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.

 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/