معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مناسب‌سازی شدند و بخشنامه آن نیز ابلاغ شد.

به گزارش نیکوکار، محمد نفریه افزود: ویرایش سوم «مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی-حرکتی» طی ممارست مجدانه و پیگیری های دبیرخـانه ســتاد هماهنگی و مناسب سازی کشور ســرانجام در دوازدهمیـن جلسـه شـورای عـالی معمـاری و شــهرسازی ایران تصویب و جهت بهره برداری ابلاغ شده است که به عنوان گام نخست و اقدام زیربنایی در زمینه به روز رسانی ضوابـط و مقررات منـاسب سازی، حساس سازی و ارتقای دانش تخصصـی جامعه مهندسـین محسوب می شود.

وی اضافه کرد: این بخشنامه به ویژه به عنوان مرجع اصـلی جهت بهره برداری عمومی ارزشـمند بوده و الزام به رعایت این ضوابط بسیارضروری است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: این بخشنامه به عنوان اقدام تکمیلی و اجرایی در دسـتورکار دبیرخانه ســتاد هماهنگی و مناسب سازی کشور قرارگرفت و به واسـطه هماهنگی، پیگیری های مستمر و تشـکیل کارگروه مشترک کارشناسان دبیرخانه با نماینده های وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور موجب شد که ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مورد تجدیـد نظر اول و تاییـد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد و متعاقب آن، طی بخشـنامه (شـماره ۹۹/۱۲۹۳۴۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴) از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمام دسـتگاه‌های اجرایی، مهنـدسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود.

نفریه با تاکید براینکه رعایت کامل مفاد ضابطه مذکور از تاریخ اول مهرماه سال جاری الزامی است، گفت: دسـتاوردهای دو اقدام یعنی ویرایش سوم مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی و تجدید نظر اول ضابطه شـماره ۲۴۶ امور نظـام فنی اجرایی، مشـاورین وپیمانکاران درآستانه چهلمین سالگرد سازمان بهزیستی مایه مباهات است.

وی اظهار امیدواری کرد که به زودی و در تمام سطوح کشور تحول عظیم و گسترده ای در اجرای این طرح و رعایت ضوابط واسـتانداردهای مناسب سازی در همه زمینه های خدمات مهندسی از جمله طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی از سوی شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مجری ساختمانهای دولتی صورت گیرد و همچنین با ایفای نقش نظـارتی سازمـان نظام مهندسـی ساختمان، مجموعه ضوابط و مقرات مناسب سازی در تمامی ساخت و سازهای بخش خصوصـی با انواع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، درمانی و آموزشی رعایت شود.

نفریه گفت: امیدواریم نتایج حاصل از این دواقدام ارزشمند نقطه عطفی در عرصه مناسب سازی و دسترس پذیری باشد و به موازات آن طی اجرای برنامه های آگاه سازی و آموزش های عمومی جامعه «فرهنگ مناسب سازی» در سطح کشور نهادینه شود.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/