معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره استانداردسازی بهتر مراکز درمانی اعتیاد، توضیحاتی داد.

به گزارش نیکوکار، فاطمه رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، درباره برخورد با مراکزی که رفتار ناشایست با معتادان دارند، اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور طی سنوات گذشـته به منظور ساماندهی و رفع مشکلات ناشی از عدم نظـارت بر مراکزی که بدون مجوز در قـالب “کمپ “یا “خانه‌های بهبودی” فعالیت می‌کنند، اقدام کرده است.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: دسـتورالعمل تاسیس اداره و انحلال مراکز و موسسات تحت نظارت سازمان بهزیستی و صـدور مجوز فعالیت و نظارت بر مراکز مذکور اقدام کرده و عنوان آن به “مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی” تغییر داده است، که این ساماندهی که توسط سازمان بهزیستی صورت گرفت تا حد زیادی از بار مشکلات کشور در برخورد با مراکز غیر مجاز و تخلفات آن‌ها کم می‌کند.

وی افزود: در راستای نظارت بین دسـتگاهی بر مراکز براساس “دسـتورالعمل نظارت، ارزیابی و نحوه برخورد با تخلفات مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب” که ابلاغیه وزیر کار و دبیرکل سـتاد مبارزه با مواد مخـدر در سال ۱۳۹۳ بوده است، کمیته نظارت اسـتانی و کشوری تشکیل شد و انجام نظارت‌های مربوطه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط است.

رضوان مدنی بیان کرد: به منظور تقویت نظارت سازمانی در چند سال اخیر کارگاه‌های آموزشـی نظارتی متعددی برای کارشناسان استانی برگزار شده و اعتباری نیز در این بخش پیش بینی و دریافت گزارش‌های لازم نیز انجام می‌شود. همچنین سازمان بهزیستی به تخلفات برخی مراکز تحت نظارت خود که ممکن است دارا‌ی مشکلاتی باشند، رسیدگی می‌کند. هنوز هم در سـطح کشور گاهی مراکزی تحت عنوان “کمپ” بدون اخـذ مجوز‌های قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند و عملکرد نامنـاسب آن‌ها منجر به بدنامی مراکز تحت نظارت این سازمان می‌شود. مســئولیت برخورد با این گونه مراکز متخلف بر عهده قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی در راستای استاندارد سازی بهتر مراکز صورت پذیرفته است که از جمله؛ بازبینی دسـتورالعمل و تدوین دستورالعمل‌های تخصصــی، اقدامات ارتقایی، آموزشـی و نظارتی متعدد، برگزاری ۵۰ کارگاه آموزشی استانی، تحلیل وضعیت و بررسی روند فعالیت مراکز طی جلسات درون سازمانی، تحلیل ذینفعان و تشـکیل کارگروه تخصصـی، تدوین چارچوب طرح ارزیابی مراکز اقـامتی بهبود و بازتوانی و اجرای آن، ارسال بخشـنامه به اسـتان‌ها، تدوین دستورالعمل ارتقاء مراکز اقامتی بهبودی و بازتوانی زنان و اجرای آزمایشی و ابلاغ آن، اصلاح دستورالعمل و استانداردسازی آموزش مراکز بهبود و بازتوانی، رصد و بررسـی چالش‌های مربوطه است که سازمان بهزیستی طی سال‌های گذشته در جهت کاهش مشکلات مراکز و تبعات ناشی از آن انجام داده است که تا حد زیادی از بار مشکلات مراکز کاسته است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر جهت تقویت نظارت سازمانی بر این مراکز، اعتباری در نظر گرفته شد و گزارشگیری‌های مربوطه صورت پذیرفته است، مطابق گزارش‌های ارسالی از استان‌ها در سال ۹۸ تعداد ۷۰۰۰ بازدید و در سال جار‌ی از زمان بازگشایی مجدد مراکز از اول مرداد تا پایان دی ماه تعداد ۳۰۰۰ بازدید صورت پذیرفته است، همچنین از سال گذشته برنامه رتبه بندی این مراکز در دستور کار قرار گرفته که مراکز در ۳ سطح ۳ و ۲ و ۱ رتبه بندی می‌شوند که اکنون ۷۰ رصد مراکز رتبه بندی شده‌اند و این طرح از جمله طرح‌های نظارتی سازمان بر این مراکز است که منجر به ارتقا کیفیت مراکز خواهد بود و مراکز سطح پایین‌تر نیز تعیین تکلیف خواهند شد.

رضوان مدنی اضافه کرد: نظارت به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی مشکلات مراکز باشد و سیاست گذاری‌های مناسب نیز تاثیر عمده‌ای بر کاهش مشکلات مراکز دارد از جمله یکی از چالش‌های عمده نظارتی این مراکز، حضور بیماران ماده ۱۶ است که با توجه به اینکه فضا و نیروی انسانی این مراکز جهت بیماران داوطلب طراحی شده و بیماران درمان اجباری دارای شرایط خاص بوده و نیازمند درمان با دارو و شرایط نگهدار‌ی خاص هستند، لذا این موضوع از چالش‌های اساسی این مراکز است و اغلب شکایات و مشکلات مربوط به مراکزی است که بیماران ماده ۱۶ را پذیرش می‌کنند.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص برخی مراکز که در بازدید‌ها دارای تخلف هستند، خاطرنشان کرد: برخی مراکز که در بازدید‌ها دارای تخلف هستند در کمیسیون نظارت ماده ۲۶ هر ماه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری لازم بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های کمیسیون مذکور انجام می‌شود. برنامه آتی دفتر اعتیاد در خصوص نظارت بر این مراکز علاوه بر نظارت سازمانی، استفاده از موسسات غیر دولتی منتخب هر یک از استان‌ها در راستای تقویت نظارت‌ها است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/