• thumbnail

    معاون وزیر بهداشت:

    حدود ۲ هزار نیروی بهداشتی برای مناطق محروم جذب می‌شوند

    معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از سهمیه جذب نیرو در وزارت بهداشت، حدود ۲ هزار نیرو مربوط به نیروهای بهداشتی است. عمده این نیروها برای بهورزان در مناطق محروم، شهرها و روستاهای مرزی در نظر گرفته شده و اولویت برای جذب بهورز است.