• thumbnail

    آغاز ساماندهی کودکان زباله‌گرد توسط بهزیستی

    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آغاز ساماندهی کودکان زباله‌گرد خبر داد و گفت: این کودکان پس از شناسایی در مراکز بهزیستی پذیرش می‌شوند و در صورت نیاز به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.