• thumbnail

    زبان اشاره، حقی برای همه

    فدراسیون جهانی ناشنوایان امسال شعار روز جهانی زبان اشاره را اینگونه تعریف کرده است: «زبان اشاره، حقی برای همه» که به نظر می‌رسد این حق در جامعه ناشنوایان ایران مورد کم لطفی قرار گرفته است چراکه براساس اظهارات مسئولان مربوطه به ویژه در تشکل های مردم نهاد، ناشنوایان از زبان اشاره یکسانی در کشور برخوردار نیستند.