• thumbnail

    نمایشگاه زنان و تولید ملی

    به وقت خوداشتغالی و توانمندسازی زنان

    امسال در نمایشگاه زنان و تولید ملی دو موسسه مردمی و غیردولتی آتنا و پیام امید هم حضور دارند. این دو موسسه روی توانمندسازی زنان و خوداشتغالی آنها فعالیت دارند و از زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار حمایت می کنند.