• thumbnail

    چگونه با احساس نارضایتی دوران سالمندی مواجه نشویم؟

    همزمان با روز جهانی سالمندان، یک روانشناس اظهار کرد: هر اندازه فرد در طول زندگی  به اصالت وجودی خود و هستی خود آگاه شود، سالمندی رضایت بخش تری خواهد داشت و در مقابل اگر در طول زندگی به صورت افراطی به مسائل غیر از شناخت خود و تامل در هستی و بودن برای دیگران پرداخته باشد ممکن است در دوران سالمندی دچار خلاء وجودی و معنایی شود.