• thumbnail

    واقعیت‌های زندگی در کمپ‌های ترک اعتیاد مازندران

    « معتادان جنایتکار نیستند، بلکه قربانی شرایط هستند. آنان در دام بیماری خطرناکی به‌ نام اعتیاد گرفتار شدند و برای نجات از آن نیازمند کمک به معنای واقعی و به دور از خشونت با اتخاذ شیوه‌های رفتاری و درمانی در چارچوب علمی هستند؛ چیزی که در کمپ‌های ترک اعتیاد مازندران کمیاب است».