• thumbnail

    امکانات ورزشی در اختیار کودکان کار و زباله گرد قرار می گیرد

    بر اساس توافق بین دو سازمان ورزش و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، قرار است سازمان خدمات اجتماعی گروههایی از کودکان کار و زباله گرد را شناسایی کند و وقتی که تعداد این کودکان به تعداد کافی رسید که امکان ارائه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی رایگان آنها فراهم باشد، در این زمینه اقدام شود.