• thumbnail

    «آتنا» خانه امنی برای زنان و دختران

    موسسه خیریه آتنا را باید یک پناهگاه برای زنان و دخترانی دانست که مورد آسیب قرار گرفته اند. موسسه ای که می کوشد تا زنان زندگی آرامی داشته باشند. در سال های اخیر افراد زیادی به صورت داوطلبانه با این موسسه وارد همکاری شده اند که حاصل این اقدامات تشکیل کمیته های مختلف است.