• thumbnail

    رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران :

    شهروندان موارد زباله گردی کودکان را به ۱۳۷ گزارش دهند

    رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به بخشنامه اخیر شهرداری در خصوص منع به کارگیری کودکان زباله گرد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده این کودکان، موارد را به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند.