• thumbnail

    حق پرستاری معلولان افزایش یافت

    مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور از افزایش مبلغ حق پرستاری معلولان خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر هزینه نگهداری هر معلول ۱۸۰ هزار تومان بود کە با افزایش یارانه مراکز توانبخشی به ۲۵۰‌ هزار تومان رسید.