• thumbnail

    برق زندگی مجید را تاریک کرد

    تصور کن یک روز از خواب بیدار شوی و ببینی دو دست و یک پا نداری. این سرگذشت پسری جوان ساکن حاشیه پایتخت است که این روزها مسکن قوی مصرف می‌کند تا فقط بخوابد و کمتر زجر بکشد.